Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

NGUYỄN MẠNH HÒA

BS.CKI Nội Tổng Hợp - Nội Tiết

Lịch làm việc

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Thứ Hai      
Thứ Ba      
Thứ Tư      
Thứ Năm      
Thứ Sáu      
Thứ Bảy      
Chủ Nhật      
dathongbao